in

วัคซีนโควิด-19 . ทั่วโลกฉีดไปแล้วประมาณ 23 ล้านโดส เมื่อก่อนปีใหม่มีรายงานยอดกา…


วัคซีนโควิด-19
.
ทั่วโลกฉีดไปแล้วประมาณ 23 ล้านโดส เมื่อก่อนปีใหม่มีรายงานยอดการฉีดวัคซีนทั่วโลกประมาณ 5 ล้านโด๊ส มาถึงวันนี้หรือประมาณ 10 วันถัดมา ยอดการฉีดวัคซีนทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด เพราะมีจำนวนมากชนิดของวัคซีนที่ผ่านการรับรองให้ใช้
.
การให้วัคซีนขณะนี้ยังไม่มีผล ลดการระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก การระบาดของทั่วโลกยังคงเป็นจำนวนมากคงจะถึง 100 ล้านคนในอีกไม่กี่วัน และการเสียชีวิตน่าจะแตะที่ 2 ล้านคน โรคนี้จะสงบจะต้องมีคนติดเชื้อรวมกับฉีดวัคซีนให้มีภูมิต้านทานอย่างน้อย 60 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกประมาณ 4 พันล้านคน เป้าหมายยังคงห่างไกล
.
ประเทศที่ฉีดวัคซีน ต่อจำนวนประชากร มากที่สุดขณะนี้คือ อิสราเอล ฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ 20% ของประชากร ผลของการฉีดวัคซีนต่อประชากรหมู่มาก น่าจะมีรายงานจากประเทศอิสราเอลก่อน เชื่อว่าในระยะเวลาอันสั้นน่าจะครอบคลุมประชากรได้ตามเป้าหมายของอิสราเอล ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศแรกที่ฉีดวัคซีนเป็นแล้วคือ สิงคโปร์ และต่อมาน่าจะเป็นอินโดนีเซีย กว่าจะมาถึงประเทศไทยก็น่าจะมีการฉีดไปแล้วหลายร้อยล้านโดส จำนวนวัคซีนที่ฉีดไปแล้ว จำนวนที่ฉีดเป็นวัคซีนของจีนกับวัคซีนของตะวันตก มีจำนวนพอๆกัน ของจีนฉีดมากใน 3 ประเทศคือประเทศจีน UAE และบาห์เรน


Source