in

วัคซีนโควิด-19 อาการข้างเคียงของวัคซีน . ผมในฐานะที่เคยทำวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนในอ…


วัคซีนโควิด-19 อาการข้างเคียงของวัคซีน
.
ผมในฐานะที่เคยทำวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนในอดีตมาร่วม 40 ปี วัคซีนใหม่ที่อยู่ระหว่างการวิจัยจะต้องถูกบันทึก “อาการที่ไม่พึงประสงค์” ที่เกิดขึ้น หลังการให้วัคซีนทั้งหมดจะต้องถูกบันทึกและแบ่งเป็นความรุนแรงน้อย ปานกลาง และมาก อาการเฉพาะที่ เช่นบริเวณที่ฉีด หรืออาการทั้งระบบ เช่น ไข้ ปวดศีรษะ เมื่อยล้า ความรุนแรงมากถึงกับต้องนอนโรงพยาบาลหรือเสียชีวิต จะต้องประเมินตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนมากน้อยแค่ไหนหรือไม่เกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน
.
ผมเคยฉีดวัคซีนให้คนไข้ในงานวิจัยแล้วได้รับแจ้งว่า คนไข้เสียชีวิต แต่เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์ ก็ถือว่าเป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงต้องรายงานทันทีและสอบสวนอย่างรวดเร็วว่าเกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน วัคซีนที่ฉีด อาจจะทำให้ง่วง หาวนอน แล้วเกิดอุบัติเหตุก็ได้ หรือเมื่อฉีดวัคซีนแล้วเดินออกนอกโรงพยาบาลตกท่อ ก็ถือว่าเป็นอาการที่ไม่พึงประสงค์ ต้องตรวจสอบ เพราะวัคซีนอาจจะทำให้ตามัว เวียนศีรษะ แล้วเดินตกท่อก็ได้
.
ดังนั้นในวัคซีนใหม่เกือบทุกชนิดจึงต้องมีการศึกษาในรายละเอียดอย่างถี่ถ้วน และมีผู้มีความรอบรู้ เป็นกลาง มาประเมินรวมด้วย ถึงแม้จะได้เริ่มนำมาใช้แล้ว ในช่วง 2 ปีแรกก็ยังต้องมีการติดตามอาการข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์ต่อไป เพื่อหาอุบัติการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อยมากๆ วัคซีนใช้ป้องกันโรคกับคนปกติจึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยมาก่อน ข้อมูลการศึกษาที่ต้องการจึงเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ในเรื่องของความปลอดภัย


Source