in

โควิด-19 ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวเลข . ทุกคนตกใจเมื่อเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อหลายร…


โควิด-19 ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวเลข
.
ทุกคนตกใจเมื่อเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อหลายร้อยคนในหนึ่งวัน ความสำคัญการระบาดไม่ได้อยู่ที่ตัวเลข การระบาดในสิงค์โปร์ร่วม 6 หมื่นคน เสียชีวิตเพียง 29 คน เพราะระบาดส่วนใหญ่ในแรงงานต่างด้าว เป็นกลุ่มก้อน ร่างกายแข็งแรงแทบไม่ต้องรักษาอะไรเลย เพราะส่วนใหญ่ไม่มีอาการ แต่พยายามกักกันไม่ให้ระบาดเข้าสู่ชุมชนชาวสิงค์โปร์
.
ทำนองเดียวกันในประเทศไทย ถ้าการระบาดในแรงงานต่างด้าวที่อยู่เป็นกลุ่มก้อนก็จะเจอผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก สิ่งสำคัญอย่าให้เกิดการแพร่กระจายออกมาภายนอกเป็นวงกว้าง การควบคุมจะได้อยู่เฉพาะที่ การติดตามการสัมผัสที่ออกมาภายนอกจะต้องเร่งรีบควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดได้
.
การควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงาน เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง การเปิดเกมรุกตรวจแรงงานต่างด้าวทั้งประเทศมีความจำเป็น ไม่ให้เกิดเหตุแบบสมุทรสาครในพื้นที่อื่น การปิดเมืองสมุทรสาครที่มีความจำเป็นการจำกัดเขตไม่ให้ แพร่กระจายวงกว้าง
.
การระบาดเฉพาะที่ถึงแม้ว่าจะมีตัวเลขหลักร้อยหลักพันในแรงงานรวมกลุ่ม ก็ยังดีกว่าการระบาดกระจายวงกว้าง ถึงแม้จะเป็นหลัก 10 ก็จะทำให้ยากต่อการควบคุมและแพร่กระจายโรค การระบาดในวัยแรงงานก็ยังดีกว่าการระบาดเข้าสู่ประชากรผู้สูงอายุ หรือกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว
.
สิ่งที่สำคัญขณะนี้ ทุกคนต้องช่วยกันมีระเบียบวินัย เคร่งครัดในการปฏิบัติตน ให้โรคจำกัดเฉพาะพื้นที่ถึงแม้จะเป็นหลักร้อย หลักพัน


Source