in

โควิด-19 กับ พรก.ฉุกเฉิน (The State of Emergency Decree) . ในภาวะการเกิดโรคระบา…


โควิด-19 กับ พรก.ฉุกเฉิน (The State of Emergency Decree)
.
ในภาวะการเกิดโรคระบาดร้ายแรงเช่น โควิด-19 ลำพังพรบ.โรคติดต่ออันตรายร้ายแรงไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายเพราะพรบ.โรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ผู้มีอำนาจใช้อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุข สำหรับโควิด-19 จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวเป็นไปโดยมีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ โดยมุ่งรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยในด้านสุขภาพและชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ จนกว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมพรบ.โรคติดต่ออันตรายร้ายแรงเพิ่มขึ้น
.
เราจะเห็นได้จากหลายสถานการณ์ที่ไม่สามารถใช้พรบ.โรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ไม่ว่าจะเป็นการปิดเมืองในอดีต ปิดห้างร้าน หรือแม้กระทั่งที่เรามี State Quarantine ปิดสนามบิน และขณะนี้สถานการณ์โรคติดต่อร้ายแรงนี้มีปัญหามากในเขตแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ลำพังกฎหมายโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงไม่สามารถที่จะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรในการดูแลควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ให้ได้มีประสิทธิภาพสูงสุด
.
เกือบทุกประเทศในโลกก็มีการประกาศพรก.ฉุกเฉิน “The State of Emergency Decree during the Covid-19 Pandemic” ประเทศประชาธิปไตยที่ไหนก็ประกาศทั้งนั้น บางประเทศเน้นห้ามรวมกลุ่มกันเกิน 6 คนเพื่อลดการระบาดของโรค


Source