in

โควิด-19 อัตราการป่วย ตาย ในโรคอุบัติใหม่ ในกลุ่ม Coronavirus ได้รวบรวมสไลด์เก่…


โควิด-19 อัตราการป่วย ตาย ในโรคอุบัติใหม่

ในกลุ่ม Coronavirus ได้รวบรวมสไลด์เก่าของผมมารวมให้ดู จะเห็นว่าตั้งแต่โรคทางเดินหายใจอักเสบอย่างรุนแรง (SARS) ปอดบวมตะวันออกกลาง (MERS) มาจนถึง โควิด-19 ผู้ป่วยเสียชีวิตจะสูงขึ้นตามอายุโดยเฉพาะหลังอายุ 50 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับไข้หวัดใหญ่สเปน อัตราการป่วยตายจะสูง ในเด็กเล็ก คนหนุ่มสาว และผู้สูงอายุ แต่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลจะพบความสูญเสียถึงชีวิตในเด็กเล็กกับผู้สูงอายุ โควิด-19 จึงสร้างปัญหาให้กับผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป

กลยุทธ์หนึ่งในการควบคุมการระบาดและความสูญเสียจะปกป้องผู้สูงอายุไม่ให้เป็นโควิด-19 ในสิงคโปร์มีผู้ป่วยถึง 55,000 ราย มีผู้เสียชีวิตเพียง 27 คน เพราะส่วนใหญ่เป็นในกลุ่มของแรงงานต่างชาติ มีอายุน้อยอยู่แออัดปกป้องคนสิงคโปร์โดยเฉพาะที่มีอายุมาก ในการระบาดระลอกสองของญี่ปุ่น ญี่ปุ่นก็ใช้นโยบายแบบเดียวกัน อัตราการเสียชีวิตในรอบ 2 มีแนวโน้มลดลงกว่ารอบแรกมาก แม้จะมีผู้ป่วยวันละเป็นพันรายโดยอัตราการเสียชีวิตรวมขณะนี้ อยู่ที่ 2.2 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าในอิตาลี อังกฤษ และอเมริกา ญี่ปุ่นไม่ได้มีการปิดบ้านปิดเมืองมากแต่พยายามควบคุมกลุ่มเสี่ยงไม่ให้กลุ่มเสี่ยงติดโรค

ไม่แน่ใจว่าสังคมไทย เรารู้ว่าบุคคลในครอบครัวจะติดต่อกันได้ง่าย การป้องกันผู้สูงอายุในครอบครัวจะทำได้ยากเพราะสังคมไทยยังเป็นครอบครัวใหญ่ อย่างไรก็ตามไม่ควรให้เกิดการระบาดรอบ 2 เป็นดีที่สุด

ยง ภู่วรวรรณ
10 สิงหาคม 2563
Source