in

สายพันธุ์โควิด-19 ที่พบในประเทศไทย จากการศึกษาของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรั…


สายพันธุ์โควิด-19 ที่พบในประเทศไทย

จากการศึกษาของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกจุฬา โดยทีมของเรา ตั้งแต่มีการระบาดในระลอกแรกจนถึงปัจจุบันในศูนย์กักกันของรัฐ การระบาดในระลอกแรกในเดือนมีนาคมถึงเมษายน สายพันธุ์ที่พบส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์ S (serine) สายพันธุ์นี้พบได้ทั้งในสนามมวย และสถานบันเทิง

ความรุนแรงของโรคที่เกิดในทั้งสองแห่งจึงไม่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับอายุและโรคประจำตัวของผู้ป่วยมากกว่า หลังจากนั้นก็ไม่พบสายพันธุ์นี้อีก

ไวรัสมีการวิวัฒนาการมาตลอดตามรูปวิวัฒนาการที่แสดงให้ดู การตรวจเชื้อในสถานกักกันของรัฐ State Quarantine สายพันธุ์โควิด-19 มาจากประเทศต่างๆ ดังแสดงในภาพ

ไวรัส โควิด-19 สายพันธุ์ที่พบจะเป็นสายพันธุ์ G (glycine) ที่มี 2 กลุ่ม คือ GH (histidine) และ GR (arginine) เป็นคนละสายพันธุ์ที่เคยระบาดในประเทศไทย

ถ้ามีการระบาดในระลอก 2 สายพันธุ์ที่พบในประเทศไทย จะเป็นสายพันธุ์อะไร?
Source